Kế toán muốn tra cứu số liệu chênh lệch thu chi của từng hoạt động dịch vụ chi tiết để báo cáo khi có yêu cầu và phục vụ nhu cầu xác định mức trích lập quỹ cải cách tiền lương và các quỹ khác theo quy định.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn tra cứu số liệu chênh lệch thu chi của từng hoạt động dịch vụ chi tiết để báo cáo khi có yêu cầu và phục vụ nhu cầu xác định mức trích lập quỹ cải cách tiền lương và các quỹ khác theo quy định.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình bổ sung Báo cáo chênh lệch thu, chi theo hoạt động đáp ứng nhu cầu tra cứu được số chênh lệch thu chi của từng hoạt động đồng thời phục vụ nhu cầu xác định mức trích lập quỹ cải cách tiền lương và các quỹ khác theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R23, để tra cứu được số chênh lệch thu chi thì anh/chị lập báo cáo Báo cáo chênh lệch thu, chi theo hoạt động như sau:

Ví dụ: Trong kỳ đơn vị phát sinh các khoản thu và chi các hoạt động, dịch vụ: hoạt động Y tế dự phòng, hoạt động tiêm phòng,..

oAnh/chị thực hiện lập phát sinh Phiếu thu từng hoạt động phát sinh:

R23.5.1

oAnh/chị thực hiện lập phát sinh Phiếu chi tiền quản lý trực tiếp cho hoạt động tương ứng:

R23.5.2

oCuối kỳ, sau khi đơn vị đã tính số thặng dư/ thâm hụt riêng cho từng hoạt động anh/chị thực hiện xác định số trích Quỹ cải cách tiền lương, Quỹ khen thưởng,...trên tổng thặng dư.

R23.5.3

oĐể kiểm tra kết quả hoạt động của tất cả các hoạt động dịch vụ, anh/chị thực hiện:

Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo chênh lệch thu, chi theo hoạt đông. Chọn kỳ báo cáo trên màn hình báo cáo

R23.5.4