Kế toán mong muốn có thể thuyết minh được đầy đủ các nội dung trên báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán mong muốn có thể thuyết minh được đầy đủ các nội dung trên báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình cho phép đơn vị lập được báo cáo quyết toán B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán đầy đủ các nội dung để đơn vị nộp báo cáo nhanh chóng và thuận tiện hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Định kỳ hàng quý, kế toán phải thuyết minh toàn bộ các thông tin trên báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán để gửi cho cơ quan chủ quản.

Trước phiên bản R23, khi kế toán lập báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán chương trình chỉ lấy lên được các chỉ tiêu phát sinh số liệu và có nhiều chỉ tiêu đang bị để trống gây khó khăn và mất thời gian cho kế toán trong quá trình lập báo cáo. Chưa lưu lại các nội dung thuyết minh mà kế toán tự nhập theo từng báo cáo.

Từ phiên bản R23, để lập được báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán hiển thị đầy đủ các nội dung, anh/chị thực hiện như sau:

oVào Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo quyết toán

oTrên Tham số báo cáo, chọn các thông tin Kỳ báo cáo, Chương, Báo cáo,..

R23.3.2

oNhấn Đồng ý. Chương trình ngầm định sẵn số liệu của một số chỉ tiêu, anh/chị nhập các thông tin chi tiết khác của đơn vị.

R23.3.3

oNhấn Cất. Lưu báo cáo thành công.

Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị nhập sai số liệu, anh/chị có thể thực hiện Lấy lại mặc định, chương trình sẽ cập nhật các chỉ tiêu anh/chị đã nhập và chỉ lấy lên các chỉ tiêu đã phát sinh số liệu.

oĐể in báo cáo vừa lập anh/chị thực hiện chọn In trên màn hình vừa lập:

R23.3.5

oHoặc vào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán

Trên Tham số báo cáo, chọn các thông tin kỳ báo cáo, chương,..

R23.3.4

Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập

Nhấn Đồng ý.

R23.3.5

Lưu ý:

Nếu đơn vị chưa lập báo cáo quyết toán mà tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo "Báo cáo không có số liệu"

Trong trường hợp anh/chị in báo cáo không tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập, chương trình sẽ chỉ lấy lên số liệu các chỉ tiêu phát sinh trên báo cáo.

oKhi có yêu cầu, anh/chị thực hiện xuất báo cáo tài chính đã lập để nộp lên đơn vị cấp trên, anh/chị xem chi tiết hướng dẫn tại đây.