Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa theo chứng từ nhập (PP đích danh).

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa theo chứng từ nhập (PP đích danh).

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình cập nhật báo cáo Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa theo chứng từ nhập (PP đích danh) để phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình nhập xuất tồn theo từng lô nhập của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R23, với các đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là đich danh để in được báo cáo Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa theo chứng từ nhập (PP đích danh), anh/chị thực hiện như sau:

Ví dụ: Đơn vị theo dõi vật tư hàng hóa theo phương pháp tính giá Đích danh. Trong kỳ đơn vị phát sinh các chứng từ Nhập kho, Xuất kho, Điều chỉnh, Chuyển kho,..

oĐơn vị phát sinh các chứng từ Nhập kho.

R23.2.1

oTrong kỳ, phát sinh các chứng từ Xuất kho, Điều chỉnh tồn kho.

Lập phát sinh chứng từ Xuất kho.

R23.2.2

Lập phát sinh chứng từ Nhập kho từ điều chỉnh tồn kho.

R23.2.3

oCuối kỳ, để theo dõi các vật tư theo chứng từ nhập, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Vật tư hàng hóa\Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa theo chứng từ nhập (PP đích danh)

Trên Tham số báo cáo, chọn các thông tin: kỳ báo cáo, kho, vật tư. Tích chọn Hiển thị số lô nhập hết

R23.2.4

Nhấn Đồng ý.

R23.2.5

Lưu ý: Nếu đơn vị không muốn báo cáo hiển thị các lô nhập không còn số tồn thì không tích chọn Hiển thị số lô nhập hết

R23.2.6

Nhấn Đồng ý. Báo cáo hiển thị

R23.2.7