Kế toán muốn in Biểu số 59: tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau để xác nhận số dư với Kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn in Biểu số 59: tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau để xác nhận số dư với Kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình bổ sung báo cáo Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán để đơn vị xác nhận số dư kinh phí dự toán với Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R23, để in được báo cáo Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán, anh/chị thực hiện như sau:

Ví dụ: Đầu kỳ để thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị sẽ được nhận dự toán từ ngân sách nhà nước và sẽ rút về sử dụng:

oPhát sinh chứng từ Nhận dự toán đầu năm:

R23.1.1

oTrong kỳ đơn vị thực hiện rút dự toán về sử dụng và lập chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ.

R23.1.2

Cuối kỳ đơn vị thực hiện kiểm tra lại số dư dự toán đã được giao anh/chị thực hiện:

oVào Báo cáo\Báo cáo khác\Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán.

oTrên Tham số báo cáo, chọn các thông tin kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,..

R23.1.3

oNhấn Đồng ý.

R23.1.4