Kế toán mong muốn xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi sang CSDL của Sở tài chính Hải Dương (Giai đoạn 2)

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán mong muốn xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi sang CSDL của Sở tài chính Hải Dương (Giai đoạn 2)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, khi kế toán thực hiện xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi sang CSDL của Sở tài chính Hải Dương chương trình sẽ tự động lấy  dữ liệu và đẩy lên cổng của Sở để giảm thời gian thao tác của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23 để gửi dữ liệu quyết toán thu chi lên Sở, kế toán thực hiện việc xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi ra file dữ liệu và sau đó thực hiện gửi qua email đến Sở tài chính Hải Dương gây mất thời gian.

Từ phiên bản R23 chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu và đầy lên cổng CSDL của Sở tài chính, để thực hiện anh/chị thao tác như sau:

Ví dụ: Trong kỳ đơn vị phát sinh các chứng từ thu chi ngân sách nhà nước. Cuối kỳ anh/chị thực hiện xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi sang CSDL của Sở.

oVào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương..., chọn Kỳ xuất khẩu:

R23.4.1

oNhấn Xuất khẩu. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu từ MISA MIMOSA.NET 2019 và đẩy lên cổng CSDL của Sở khi máy tính có kết nối Internet.

Xem hướng dẫn các bước xuất khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương tại đây.

oĐể kiểm tra việc thực hiện gửi dữ liệu quyết toán thu, chi anh/chị vào Hệ thống\Nhật ký truy cập thực hiện lọc thông tin phân hệ STC Hải Dương

R23.4.2