Khi in báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT bao gồm số liệu hoạt động SXKD, kế toán muốn số liệu về Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán hiển thị được đầy đủ các khoản chi phát sinh trong kỳ theo yêu cầu đơn vị cấp trên.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Khi in báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT bao gồm số liệu hoạt động SXKD, kế toán muốn số liệu về Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán hiển thị được đầy đủ các khoản chi phát sinh trong kỳ theo yêu cầu đơn vị cấp trên.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R23, khi in báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ để lại bao gồm số liệu hoạt động SXKD, chương trình sẽ lấy lên đầy đủ các khoản chi phát sinh trong kỳ để đáp ứng yêu cầu của đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, khi in báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ để lại bao gồm số liệu hoạt động SXKD chương trình chỉ lấy lên các phát sinh của các khoản chi vật tư, chi quản lý  mà chưa báo gồm các khoản chi nộp thuế TNDN,...gây khó khăn cho kế toán trong quá trình lập báo cáo.

Từ phiên bản R23, chương trình cập nhật lại cách lấy lên báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ để lại bao gồm số liệu hoạt động SXKD bao gồm tất cả các khoản chi phát sinh tại đơn vị, chi tiết:

oTiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động hoặc F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ để lại. Chương trình đã cập nhật lại công thức mặc định cho các báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ để lại.

R23.10.2

 

Lưu ý: Đối với dữ liệu đơn vị đã thiết lập lại công thức các chỉ tiêu trên báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ để lại, chương trình sẽ không cập nhật lại theo công thức mới và giữ nguyên công thức mà anh/chị đã thiết lập. Để cập nhật công thức mới nhật, anh/chị thực hiện Lấy thiết lập mặc định trên màn hình Thiết lập báo cáo.

oTrong kỳ đơn vị phát sinh nghiệp vụ xác định thuế TNDN phải nộp.

R23.11.1

oVào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

oTrên Tham số báo cáo, chọn các thông tin nguồn, chương, khoản,...

R23.11.2

oNhấn Đồng ý.

R23.11.3

oVào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ để lại

oTrên Tham số báo cáo, chọn các thông tin

R23.11.4

oNhấn Đồng ý.

R23.11.5