Khi mua vật tư, thiết bị nhập kho kế toán muốn lập được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng cho các hóa đơn mua hàng để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi của Kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Khi mua vật tư, thiết bị nhập kho kế toán muốn lập được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng cho các hóa đơn mua hàng để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi của Kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình cho phép đơn vị có thể in được Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (Thông tư 39/2019/TT-BTC) cho các hóa đơn mua hàng để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi của Kho bạc của các đơn vị có thu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23 khi đơn vị phát sinh các nghiệp vụ mua vật tư nhập kho, phần mềm không đáp ứng nghiệp vụ lập bảng kê thanh toán/Tạm ứng (TT39/2019/TT-BTC) nên gây khó khăn và mất thời gian kế toán phải tự lập tay để nộp cho cho bạc.

Từ phiên bản R23, anh\chị có thể lập Bảng kê chứng từ khác để tập hợp chứng từ và lập Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (Thông tư 39/2019/TT-BTC) cho các khoản chi mua vật tư, thiết bị nhập kho hoặc dịch vụ mua ngoài từ nguồn thu khác được để lại.

Chi tiết anh/chị thực hiện như sau:

Giả sử: Trong kỳ đơn vị phát sinh các chứng từ hạch toán nghiệp vụ mua mua thuốc, mua vật tư nhập kho.

R23.6.1

Đồng thời đơn vị có phát sinh các khoản chi tiền từ nguồn phí, lệ phí để lại:

R23.6.2

Cuối kỳ để lập Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (Thông tư 39/2019/TT-BTC) nộp kho bạc, anh/chị thực hiện:

oVào Kho bạc\Lập bảng kê\Lập Bảng kê chứng từ khác:

oChọn Khoảng thời gian và thực hiện Chọn chứng từ.

R23.6.3

oNhấn Đồng ý.

R23.6.5

oNhấn Cất. Vào In\Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (Thông tư 39/2019/TT-BTC)

R23.6.4