Bổ sung công cụ hướng dẫn lập báo cáo tài chính và quyết toán nhanh nhất.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Bổ sung công cụ hướng dẫn lập báo cáo tài chính và quyết toán nhanh nhất.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình bổ sung công cụ hướng dẫn lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán nhanh nhất giúp chỉ ra các số liệu không hợp lý, nghi ngờ và hướng dẫn cách xử lý.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, khi in các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính lên sai số liệu kế toán thường gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân vì sao báo cáo lên sai gây mất thời gian cho kế toán.

Định kỳ hàng tháng, quý hoặc cuối năm trước khi lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kế toán cần kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách để đảm báo số liệu kế toán đúng số liệu. Từ phiên bản R23, để thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán anh/chị thực hiện như sau:

oAnh/chị vào Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán hoặc tích chọn Xem chi tiết tại thông báo Hướng dẫn quyét toán cuối năm nhanh nhất trên màn hình

R23.14.1.1

oĐể xem chi tiết cách đối chiếu số liệu sổ sách, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.