Kế toán muốn dễ dàng phục hồi được dữ liệu kế toán để giảm thiểu thời gian nhờ hỗ trợ từ Tổng đài tư vấn.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn dễ dàng phục hồi được dữ liệu kế toán để giảm thiểu thời gian nhờ hỗ trợ từ Tổng đài tư vấn.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình cải tiến chức năng Phục hồi dữ liệu để kế toán dễ dàng sử dụng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, khi đơn vị thực hiện phục hồi dữ liệu mà dữ liệu phục hồi trùng với tên dữ liệu đã tồn tại chương trình sẽ hiển thị cảnh báo " Bản sao lưu chứa dữ liệu kế toán khác với dữ liệu kế toán" gây khó khăn cho kế toán, hoặc khi phục hồi dữ liệu kế toán có tên tiếng việt chương trình không cho phép.

Từ phiên bản R23, chương trình cải tiến chức năng Phục hồi để kế toán dễ dàng sử dụng hơn

Ví du: Khi anh/chị thực hiện phục hồi dữ liệu mà trùng với tên dữ liệu đã tồn tại, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo rõ ràng hơn:

Vào Tệp\Phục hồi...,. Dữ liệu được phục hồi có tên DLKT đã tồn tại trên chương trình

R23.8.1

Nhấn Phục hồi. Chương trình hiển thị cảnh báo:

R23.8.2

oNhấn OK để trở về màn hình Phục hồi.