Kế toán muốn xem được số liệu chi phí thực tế phát sinh trên sổ S61-H chi tiết đến Tiết tiểu mục để báo cáo số liệu theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn xem được số liệu chi phí thực tế phát sinh trên sổ S61-H chi tiết đến Tiết tiểu mục để báo cáo số liệu theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình bổ sung sổ S61-H: Sổ chi tiết chi phí chi tiết theo Tiết tiểu mục để đơn vị báo cáo số liệu theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, chương trình chỉ đáp ứng in số S61-H: Sổ chi tiết chi phí chi tiết theo Tiểu mục nên gây khó khăn cho các đơn vị có nhu cầu theo dõi đến Tiết tiểu mục.

Từ phiên bản R23, để in S61-H: Sổ chi tiết chi phí chi tiết theo Tiết tiểu mục anh/chị thực hiện như sau:

Ví dụ: Trong kỳ đơn vị phát sinh các khoản chi phát sinh: chi lương, chi phụ cấp,... chi tiết theo tiết tiểu mục.

oVào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn Hạch toán đến Tiết tiểu mục

R23.9.4

oAnh/Chị lập phát sinh chứng từ Phiếu chi:

R23.9.1

oVào Báo cáo\Sổ kế toán\S61-H: Sổ chi tiết chi phí:

Tại Tham số báo cáo, anh/chị chọn các thông tin: Kỳ báo cáo, Tài khoản, Mẫu báo cáo: Chọn Mẫu chi tiết theo tiết tiểu mục.

R23.9.2

Nhấn Đồng ý.

R23.9.3

Lưu ý: Sổ S61-H chỉ hiển thị Mẫu chi tiết theo tiết tiểu mục khi đơn vị thực hiện tích chọn chi tiết theo Tiết tiểu mục tại Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Giao diện nhập liệu\Hạch toán đến Tiết tiểu mục