R36

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R36

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R36 (Phát hành ngày 12/09/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Khi in báo cáo B01/BSTT, kế toán muốn số liệu ở các cột lên đúng số liệu phát sinh tương ứng với từng nhóm đơn vị có cùng quan hệ giao dịch để nộp báo cáo

2. Kế toán muốn phản ánh nghiệp vụ ghi giảm thuế TNDN hiện hành do quyết toán cuối năm lên đúng chỉ tiêu Thuyết minh Chi phí thuế TNDN trên B04/BCTC

3. Kế toán muốn báo cáo số Phân phối khác của số thặng dư hoạt động trên báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

4. Cập nhật tên cơ quan thuế của các chi cục thuế hợp nhất theo tên Chi cục Thuế khu vực HTKK 4.2.0 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời

5. Sau khi đã thông báo phát hành hóa đơn, kế toán muốn sửa được mẫu hóa đơn để lên đúng các trường thông tin trên hóa đơn theo đúng thực tế phát sinh để xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy định

6. Bổ sung tính năng xem báo cáo và kiểm tra tính phù hợp trước khi xuất file nộp Kho bạc nhà nước

7. Trường hợp có kết nối với QLTS, kế toán muốn nhanh chóng kiểm tra chênh lệch nội dung nguyên giá, HMLK, GTCL của TSCĐ giữa số theo dõi trên phần mềm Mimosa với số phản ánh trên QLTS

8. Kế toán muốn nhanh chóng tiếp cận được tài liệu hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm soát số liệu báo cáo S05-H, B03a/BCTC để tự kiểm soát được báo cáo

9. Trường hợp có phát sinh các khoản phải thu nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo mẫu biểu 1b

10. Kế toán muốn nhanh chóng biết được thông tin Quan hệ giao dịch nội bộ của KH, NCC để giảm thời gian kiểm tra số liệu báo cáo B01/BSTT

11. Kế toán muốn xem được danh sách các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm

12. Kế toán muốn lập giấy rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi để trả lương cho CBNV qua thẻ ATM nhanh hơn