Sau khi đã thông báo phát hành hóa đơn, kế toán muốn sửa được mẫu hóa đơn để lên đúng các trường thông tin trên hóa đơn theo đúng thực tế phát sinh để xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Sau khi đã thông báo phát hành hóa đơn, kế toán muốn sửa được mẫu hóa đơn để lên đúng các trường thông tin trên hóa đơn theo đúng thực tế phát sinh để xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Sau khi đã Thông báo phát hành hóa đơn, kế toán có thể sửa được mẫu hóa đơn để lên đúng các trường thông tin trên hóa đơn theo đúng thực tế phát sinh để xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, với các mẫu hóa đơn đã được thông báo phát hành thì khi phát hiện lên sai dữ liệu trên hóa đơn như sai thông tin Đơn vị nhận tiền, Họ tên người mua hàng... do thiết lập sai công thức lấy dữ liệu cho trường thông tin tương ứng thì kế toán không sửa được mẫu hóa đơn được nữa.

Kể từ phiên bản R36, với các mẫu hóa đơn sau khi đã thông báo phát hành thì kế toán có thể sửa được mẫu hóa đơn.

o Mở mẫu hóa đơn đã được thông báo phát hành lên, nhấn Xem mẫu.

o Nhấn Sửa mẫu để sửa lại mẫu hóa đơn, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.