Kế toán muốn nhanh chóng tiếp cận được tài liệu hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm soát số liệu báo cáo S05-H, B03a/BCTC để tự kiểm soát được báo cáo

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Kế toán muốn nhanh chóng tiếp cận được tài liệu hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm soát số liệu báo cáo S05-H, B03a/BCTC để tự kiểm soát được báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng tiếp cận được tài liệu hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm soát số liệu các báo cáo S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) để tự kiểm soát được báo cáo, giảm thời gian liên lạc với MISA để được hỗ trợ.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R36, khi in báo cáo S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp), chương trình bổ sung thông báo "Anh/chị thắc mắc về số liệu" (dưới góc phải màn hình) và nút "Hỏi đáp về số liệu" (trên thanh công cụ in) để kế toán nhanh chóng tra cứu được tài liệu hướng dẫn.

R36.8_s05_b03_01