Kế toán muốn nhanh chóng biết được thông tin Quan hệ giao dịch nội bộ của KH, NCC để giảm thời gian kiểm tra số liệu báo cáo B01/BSTT

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Kế toán muốn nhanh chóng biết được thông tin Quan hệ giao dịch nội bộ của KH, NCC để giảm thời gian kiểm tra số liệu báo cáo B01/BSTT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng biết được thông tin Quan hệ giao dịch nội bộ của khách hàng, nhà cung cấp để giảm thời gian kiểm tra số liệu báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, phần mềm đang chỉ hiển thị thông tin Quan hệ giao dịch nội bộ trên giao diện Thêm mới/Sửa KH, NCC nên để kiểm tra thông tin này đã được khai báo chính xác chưa thì kế toán phải kích vào từng đối tượng để kiểm tra. Việc này mất rất nhiều thời gian của kế toán nếu đơn vị có số lượng nhiều khách hàng/nhà cung cấp.

Kể từ phiên bản R36, phần mềm giúp kế toán nhanh chóng biết được thông tin Quan hệ giao dịch nội bộ của khách hàng, nhà cung cấp đồng thời xem được bảng tổng hợp số liệu bổ sung thông tin tài chính được kế toán lập để nộp cho đơn vị cấp trên để đối chiếu với báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính. Cụ thể như sau:

o Kế toán mở đồng thời báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính và Thuyết minh báo cáo bổ sung thông tin tài chính tại menu Báo cáo\Báo cáo tài chính.

oChọn các tham số báo cáo trên 2 báo cáo giống nhau để đối chiếu số liệu.

R36.10_DanhmucKHNCC_02

o Kế toán đối chiếu Tổng số tiền trên 2 báo cáo xem đã khớp hay chưa.

R36.10_DanhmucKHNCC_03

o Sau đó, kiểm tra phân loại Quan hệ giao dịch nội bộ bằng cách trên báo cáo Thuyết minh báo cáo bổ sung thông tin tài chính, nhấn Tệp\Xuất khẩu để xuất khẩu báo cáo ra file excel.

R36.10_DanhmucKHNCC_04

oMở file excel vừa xuất khẩu, sử dụng chức năng Data\Filter để lọc các quan hệ giao dịch nội bộ cần kiểm tra. Sau đó dùng công thức SUM để cộng tổng các dòng.

R36.10_DanhmucKHNCC_06

oTiếp theo, kiểm tra số dư của các đối tượng đã đúng hay chưa bằng cách  bằng cách vào Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp và mở Báo cáo tổng hợp công nợ (tại Báo cáo khác) để đối chiếu.

R36.10_DanhmucKHNCC_05

o Nếu quan hệ giao dịch nội bộ của đối tượng chưa đúng có thể vào Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp để sửa lại cho đúng.

R36.10_DanhmucKHNCC_07