Khi in báo cáo B01/BSTT, kế toán muốn số liệu ở các cột lên đúng số liệu phát sinh tương ứng với từng nhóm đơn vị có cùng quan hệ giao dịch để nộp báo cáo

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Khi in báo cáo B01/BSTT, kế toán muốn số liệu ở các cột lên đúng số liệu phát sinh tương ứng với từng nhóm đơn vị có cùng quan hệ giao dịch để nộp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp các cột lên đúng số liệu phát sinh tương ứng với từng nhóm đơn vị có cùng quan hệ giao dịch khi in báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin để nộp báo cáo theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, trên báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính đang hiển thị số liệu ở các cột quan hệ giao dịch chưa phù với thông tin quan hệ giao dịch nội bộ khai báo tương ứng với đối tượng trên Danh mục\Khách hàng, NCC ở một số chỉ tiêu trên báo cáo như Đặt cọc, ký quỹ, ký cược; Các khoản phải nộp Nhà nước...

Kể từ phiên bản R36, khi lập/in báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính, chương trình hiển thị số liệu ở các cột lên đúng số phát sinh tương ứng với từng nhóm đơn vị có cùng quan hệ giao dịch để nộp báo cáo theo quy định.

o Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính, chọn lập báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

o Chương trình sẽ tự động lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính và hiển thị số liệu vào các cột Quan hệ giao dịch đúng với thông tin quan hệ giao dịch nội bộ của đối tượng trên Danh mục\Khách hàng, NCC.

R36.1_B01BSTT_01

o Nhấn In để in báo cáo hoặc vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

R36.1_B01BSTT_02