Trường hợp có phát sinh các khoản phải thu nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo mẫu biểu 1b

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Trường hợp có phát sinh các khoản phải thu nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo mẫu biểu 1b

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trường hợp có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán có thể xem được số liệu chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo Mẫu biểu 1b.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, theo quy định của TT 137/2017/TT-BTC, nếu đơn vị có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ thì cần phải bổ sung thêm chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên mẫu biểu 1b. Hiện tại, trên báo cáo B02/BCTC và B05/BCTC của đơn vị cấp dưới gửi lên không có chỉ tiêu này nên kế toán đơn vị cấp trên phải nhập tay số liệu phát sinh trên báo cáo Mẫu biểu 1b. Việc này mất khá nhiều thời gian và có thể xảy ra nhầm lẫn, sai sót.

Kể từ phiên bản R36, phần mềm bổ sung chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" khi lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính trên Mimosa để khi gửi lên cho cấp trên, chỉ tiêu này sẽ lên được số liệu tại Mẫu biểu 1b.

o Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính, chọn lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

o Chọn Mục IV (2-8), phần mềm lấy lên chỉ tiêu 8.2. Các khoản phải nộp NSNN khác tại phần 8. Thông tin thuyết minh khác.

R36.9_B04_01