Kế toán muốn báo cáo số Phân phối khác của số thặng dư hoạt động trên báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Kế toán muốn báo cáo số Phân phối khác của số thặng dư hoạt động trên báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính hiển thị số phân phối khác số thặng dư trong năm sau khi xác định kết quả hoạt động tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R36, căn cứ vào các phát sinh của các TK 421, 331, 338 thì chương trình sẽ lấy lên chỉ tiêu 8.1. Phân phối khác số thặng dư trong năm trên báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

o Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính, chọn lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

o Chọn Mục IV (2-8), phần mềm lấy lên dữ liệu phát sinh tại phần 8.1. Phân phối khác số thặng dư trong năm.

R36.3_PP quy_B04_01