Bổ sung tính năng xem báo cáo và kiểm tra tính phù hợp trước khi xuất file nộp Kho bạc nhà nước

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Bổ sung tính năng xem báo cáo và kiểm tra tính phù hợp trước khi xuất file nộp Kho bạc nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trước khi xuất bộ cáo cáo tài chính nộp Kho bạc nhà nước, kế toán có thể xem được tất cả các báo và kiểm tra, đối chiếu tính phù hợp trên 1 báo cáo hay giữa các báo cáo với nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, phần mềm xuất khẩu bộ báo cáo tài chính ra file xml để nộp Kho bạc nhà nước luôn mà kế toán không kiểm tra, đối chiếu được các báo cáo nên không biết các báo cáo có chính xác hay không.

Kể từ phiên bản R36, phần mềm bổ sung chức năng xem bộ báo cáo tài chính và kiểm tra, đối chiếu tính phù hợp của từng báo cáo hay giữa các báo cáo với nhau.

o Chọn menu Tổng hợp\Nộp báo cáo cho kho bạc hoặc vào menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

R36.6_Nop BC cho KB_01

o Khai báo các thông tin trên màn hình Xuất khẩu báo cáo gửi Kho bạc nhà nước.

o Nhấn Đồng ý để xem và kiểm tra số liệu trên bộ báo cáo.

R36.6_Nop BC cho KB_03

oChọn các báo cáo để xem: B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC, B03a/BCTC hoặc B03b/BCTC, B01/BSTT.

R36.6_Nop BC cho KB_04

o Nhấn Kiểm tra số liệu => phần mềm sẽ chỉ ra các chỉ tiêu không phù hợp trên từng báo cáo hoặc giữa các báo cáo với nhau.

oAnh/chị có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp ra file excel. Sau đó, thực hiện sửa lại số liệu trên phần mềm như trên danh sách đã chỉ ra.

R36.6_Nop BC cho KB_05

o Sau khi các chỉ tiêu đã chính xác rồi, thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi KBNN bằng cách nhấn Xuất khẩu trên màn hình Xem báo cáo tài chính.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.