Cập nhật tên cơ quan thuế của các chi cục thuế hợp nhất theo tên Chi cục Thuế khu vực HTKK 4.2.0 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Cập nhật tên cơ quan thuế của các chi cục thuế hợp nhất theo tên Chi cục Thuế khu vực HTKK 4.2.0 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị cập nhật đúng tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo tên Chi cục thuế khu vực theo HTKK 4.2.0 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R36, chương trình cập nhật lại danh mục tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo tên Chi cục thuế khu vực theo HTKK 4.2.0 tại phân hệ Hóa đơn\Quy trình quản lý HĐĐT\Thông tin đăng ký với Thuế.

R36.4_Thue_01