Kế toán muốn lập giấy rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi để trả lương cho CBNV qua thẻ ATM nhanh hơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Kế toán muốn lập giấy rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi để trả lương cho CBNV qua thẻ ATM nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được giấy rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi để trả lương cho CBNV qua thẻ ATM nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, trên giấy rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm chỉ sinh chuyển khoản trả lương hạch toán Nợ TK 334/Có TK 5111. Điều này đang không đúng nghiệp vụ và không lên được trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp.

Kể từ phiên bản R36, phần mềm bổ sung tiện ích Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương sinh từ Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm để kế toán trả lương cho cán bộ nhân viên qua tài khoản ngân hàng. Cụ thể như sau:

o Trên giấy Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm (Kho bạc\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm), nhấn Cất => chương trình hiển thị thông báo sinh các chứng từ trong đó có chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương.

Rut_TG_tra_luong_02_r36

o Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, hạch toán TK Nợ 1121/Có TK 5111 và chứng từ hạch toán đồng thời Có TK 008212.

Rut_TG_tra_luong_03

o Nhấn Cất. Nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ trả lương.

o Phần mềm sinh chứng từ trả lương, tự động hạch toán TK Nợ 3341, TK Có 1121.

Rut_TG_tra_luong_05

Xem thêm hướng dẫn chi tiết Chi trả lương cho CBNV qua thẻ ATM tại đây.