Kế toán muốn phản ánh nghiệp vụ ghi giảm thuế TNDN hiện hành do quyết toán cuối năm lên đúng chỉ tiêu Thuyết minh Chi phí thuế TNDN trên B04/BCTC

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Kế toán muốn phản ánh nghiệp vụ ghi giảm thuế TNDN hiện hành do quyết toán cuối năm lên đúng chỉ tiêu Thuyết minh Chi phí thuế TNDN trên B04/BCTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán phản ánh nghiệp vụ ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành do quyết toán cuối năm lên đúng chỉ tiêu thuyết minh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trên B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, chỉ tiêu Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trên B02/BCTC: Xác định kết quả hoạt động đang không khớp so với B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kể từ phiên bản R36, khi các đơn vị có phát sinh chi phí thuế TNDN thì chương trình sẽ hiển thị chỉ tiêu này trên B02/BCTC: Xác định kết quả hoạt động BẰNG với B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

R36.2_TNDN_B02_B04_01