Trường hợp có kết nối với QLTS, kế toán muốn nhanh chóng kiểm tra chênh lệch nội dung nguyên giá, HMLK, GTCL của TSCĐ giữa số theo dõi trên phần mềm Mimosa với số phản ánh trên QLTS

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Trường hợp có kết nối với QLTS, kế toán muốn nhanh chóng kiểm tra chênh lệch nội dung nguyên giá, HMLK, GTCL của TSCĐ giữa số theo dõi trên phần mềm Mimosa với số phản ánh trên QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trường hợp có kết nối với phần mềm QLTS.VN, phần mềm giúp kế toán nhanh chóng kiểm tra được chênh lệch các nội dung nguyên giá, HMLK, GTCL của TSCĐ giữa số theo dõi trên phần mềm Mimosa với số phản ánh trên PM QLTS.VN để giảm thời gian đối chiếu của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R36, phần mềm chưa có công cụ hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm tra đối chiếu số liệu của TSCĐ đang theo dõi trên phần mềm QLTS.VN với số liệu đang hạch toán trên phần mềm Mimosa.

Kể từ phiên bản R36, trường hợp có kết nối với phần mềm QLTS.VN, khi đơn vị kiểm tra chứng từ sổ sách tài sản cố định, phần mềm sẽ chỉ ra các chênh lệch các nội dung nguyên giá, HMLK, GTCL của TSCĐ giữa số theo dõi trên Mimosa với số phản ánh trên QLTS.VN.

R36.7_QLTS_HDQT_01

Xem hướng dẫn các chênh lệch và cách xử lý tại đây.