R35

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R35

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R35 (Phát hành ngày 20/08/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bổ sung thêm các nghiệp vụ còn thiếu của Quản lý hợp đồng: theo dõi số dư theo hợp đồng, kết chuyển kết quả hoạt động theo hoạt động bán

2.Kế toán muốn nhanh chóng biết được cần phải thực hiện xác định kết quả hoạt động thì mới lên số liệu các báo cáo B02/BCTC, B05/BCTC

3. Khi tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ, kế toán muốn dễ dàng nhận biết được tiện ích Tính giá xuất kho theo từng kho để tính giá VTHH xuất kho chính xác và lên đúng số liệu báo cáo tồn kho

4. Vào thời điểm quyết toán quý, kế toán muốn dễ dàng sử dụng được tài liệu hướng dẫn quyết toán

5. Kế toán muốn nhanh chóng đối chiếu được số liệu các chỉ tiêu trình bày trên các báo cáo tài chính với nhau để đảm bảo số liệu đúng đắn

6. Sau khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn phản ánh đúng số dư đầu năm của các TK dự toán trên TK năm trước để nhanh chóng quyết toán số dư đầu năm trên phần mềm

7. Đối với các TSCĐ được hình thành từ nguồn ngân sách không tự chủ, kế toán muốn nhanh chóng hạch toán đúng bút toán kép của nghiệp vụ hao mòn TSCĐ (Nợ TK 33611/Có TK 5112)

8. Kế toán muốn Báo cáo chênh lệch thu chi hoạt động phản ánh đúng nghiệp vụ thanh toán các khoản phải nộp NSNN để hiển thị đúng số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

9. Kế toán muốn dễ dàng phân biệt được TSCĐ ghi tăng trong kỳ và TSCĐ đã phát sinh từ các năm trước để giảm thời gian chỉnh sửa lại dữ liệu TSCĐ khi bị sai sót

10. Kế toán muốn nhanh chóng kiểm soát được số phát sinh các TK 332, 334 trên PM trong TH sinh chứng từ hạch toán chi phí lương/bảo hiểm tự động từ chứng từ chuyển khoản trả lương/thanh toán bảo hiểm