Kế toán muốn nhanh chóng kiểm soát được số phát sinh các TK 332, 334 trên PM trong TH sinh chứng từ hạch toán chi phí lương/bảo hiểm tự động từ chứng từ chuyển khoản trả lương/thanh toán bảo hiểm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Kế toán muốn nhanh chóng kiểm soát được số phát sinh các TK 332, 334 trên PM trong TH sinh chứng từ hạch toán chi phí lương/bảo hiểm tự động từ chứng từ chuyển khoản trả lương/thanh toán bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán nhanh chóng kiểm soát được số phát sinh các TK 332, 334 trên phần mềm trong trường hợp sinh chứng từ hạch toán chi phí lương/bảo hiểm từ chứng từ chuyển khoản trả lương/chuyển khoản thanh toán bảo hiểm để giảm thiểu sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, phần mềm có tiện ích tự động sinh chứng từ hạch toán chi phí lương/bảo hiểm từ các chứng từ Chuyển khoản kho bạc trả lương/Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm và tự động đồng bộ các chứng từ này khi có thay đổi ở chứng từ gốc; tuy nhiên khi xóa chứng từ ban đầu thì lại chưa có cảnh báo người dùng về việc đã sinh chứng từ hạch toán chi phí tương ứng, làm kế toán xóa sót chứng từ hoặc lập thừa chứng từ.

Kể từ phiên bản R35, nếu kế toán muốn xóa/sửa chứng từ hạch toán chi phí lương/bảo hiểm từ chứng từ chuyển khoản trả lương/chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, thì phần mềm bổ sung cảnh báo để kế toán biết. Cụ thể như sau:

o Trường hợp 1: Khi kế toán xóa chứng từ Chuyển khoản trả lương/chuyển khoản thanh toán bảo hiểm đã hạch toán chi phí lương/bảo hiểm thì phần mềm hiển thị thông báo như sau:

Nhấn Có => phần mềm sẽ xóa các chứng từ Chuyển khoản trả lương và Chứng từ hạch toán chi phí lương.

Nhấn Không => phần mềm xóa chứng từ Chuyển khoản trả lương.

R35.12_xoa giay rut_01

o Trường hợp 2: Khi kế toán xóa chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương/bảo hiểm đã sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc trả lương và Hạch toán chi phí lương thì phần mềm hiển thị thông báo sau:

Nhấn Có => phần mềm xóa toàn bộ chứng từ liên quan: Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm; Chuyển khoản trả lương và Chứng từ hạch toán chi phí lương

Nhấn Không => phần mềm chỉ xóa chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

R35.12_xoa giay rut_02