Vào thời điểm quyết toán quý, kế toán muốn dễ dàng sử dụng được tài liệu hướng dẫn quyết toán

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Vào thời điểm quyết toán quý, kế toán muốn dễ dàng sử dụng được tài liệu hướng dẫn quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng tiếp cận với tài liệu hướng dẫn quyết toán vào thời điểm làm quyết toán quý.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, phần mềm chỉ hiển thị hướng dẫn thông báo quyết toán từ ngày 1/1 - 30/4 và 1/12 - 31/12.

Kể từ phiên bản R35, phần mềm thay đổi các thông báo khi đến kỳ lập quyết toán như sau:

oTừ ngày 1/7 - 31/7; 1/10 - 31/10; 1/12 - 30/4 năm sau, khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán sẽ có thông báo "Hướng dẫn quyết toán nhanh nhất".

R35.5_HDQT_01

oKhi nhấn Xem chi tiết, chương trình cũng hiển thị màn hình Hướng dẫn quyết toán

R35.5_HDQT_02

Xem thêm hướng dẫn các bước hoàn thành báo cáo quyết toán tại đây.