Kế toán muốn nhanh chóng biết được cần phải thực hiện xác định kết quả hoạt động thì mới lên số liệu các báo cáo B02/BCTC, B05/BCTC

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Kế toán muốn nhanh chóng biết được cần phải thực hiện xác định kết quả hoạt động thì mới lên số liệu các báo cáo B02/BCTC, B05/BCTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp khách hàng biết được cần phải thực hiện kết chuyển lãi lỗ trước rồi lên được báo cáo kết quả hoạt động.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, có nhiều khách hàng hạch toán doanh thu, chi phí các hoạt động, nhưng chưa thực hiện kết chuyển, sau đó in báo cáo B02/BCTC và B05/BCTC thì thấy cảnh báo không có số liệu, mà không rõ nguyên nhân nên phải liên hệ với MISA để nhờ hỗ trợ.

Kể từ phiên bản R35, phần mềm sửa lại luồng quy trình để người dùng có thể nhìn thấy ngay chức năng Xác định kết quả hoạt động. Anh/chị thực hiện kết chuyển doanh thu, chi phí trước rồi mới in báo cáo B02/BCTC và B05/BCTC. Cụ thể như sau:

oChọn phân hệ Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động.

R35.3_B02_01

oPhần mềm tự động kết chuyển doanh thu, chi phí trong kỳ.

R35.3_B02_02

oNhấn Cất.

oSau đó, vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động hoặc B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) để in báo cáo.