Bổ sung thêm các nghiệp vụ còn thiếu của Quản lý hợp đồng: theo dõi số dư theo hợp đồng, kết chuyển kết quả hoạt động theo hoạt động bán

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Bổ sung thêm các nghiệp vụ còn thiếu của Quản lý hợp đồng: theo dõi số dư theo hợp đồng, kết chuyển kết quả hoạt động theo hoạt động bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán quản lý doanh thu, chi chí, công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng hợp đồng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung thêm các nghiệp vụ của Quản lý hợp đồng: theo dõi số dư theo hợp đồng, kết chuyển kết quả hoạt động theo hoạt động bán.

Cụ thể các thay đổi như sau:

hmtoggle_plus1        Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo Hợp đồng

Đầu tiên, anh/chị cần theo dõi các TK chi tiết theo hợp đồng: 531, 642, 632, 141, 131, 331.

R35.1_HD_1.DMTK_2

Để nhập số dư ban đầu cho các TK chi tiết theo hợp đồng, thực hiện như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp chuột vào các TK chi tiết theo hợp đồng: 131, 141, 331, 154 để nhập số dư.

3. Tại màn hình nhập số dư, chọn Hợp đồng, Đối tượng, Dư Nợ hoặc Dư Có.

R35.1_HD_2.Sodu_01

4. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1        Xác định kết quả hoạt động theo hợp đồng: Kết chuyển doanh thu, chi phí chi tiết theo hợp đồng

Giúp kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí theo từng hợp đồng để xác định thặng dư/thâm hụt của các hợp đồng theo dõi trên phần mềm.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động.

2. Phần mềm tự động xác định kết quả hoạt động trong kỳ theo từng hợp đồng tự động kết chuyển TK 642x, 531, 632.

R35.1_HD_3.XDKQHD_01

3. Nhấn Cất để hoàn thành.

hmtoggle_plus1        Xuất/Nhập khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Khi xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml, phần mềm bổ sung xuất khẩu thêm Hợp đồng.

R35.1_HD_4.xml_01

Khi nhập khẩu dữ liệu ra tệp .xml, phần mềm bổ sung nhập khẩu thêm Hợp đồng.

R35.1_HD_4.xml_02