Kết nối với phần mềm QLCB để làm giấy rút lương và hạch toán chi phí một cách nhanh chóng

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35.1 >

Kết nối với phần mềm QLCB để làm giấy rút lương và hạch toán chi phí một cách nhanh chóng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Sau khi các đơn vị tính lương cho cán bộ nhân viên trên phần mềm QLCB thì có thể kết nối với Mimosa.NET để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí một cách đơn giản và nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

hmtoggle_plus1Bước 1: Kết nối với phần mềm QLCB.VN

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

2. Chọn Kết nối QLCB.VN.

3. Nhập các thông tin kết nối với QLCB.VN: Địa chỉ đăng nhập, Mã QHNS, Tên đăng nhập, Mật khẩu (các thông tin này là thông tin đăng nhập trên QLCB.VN.

R35.2_ketnoiqlcb_01

4. Nhấn Kết nối hoặc nhấn Đồng ý.

R35.2_ketnoiqlcb_02

hmtoggle_plus1Bước 2: Hạch toán chi phí lương, bảo hiểm từ QLCB.VN

1. Chọn phân hệ Tiền lương\Rút dự toán lương, bảo hiểm\Lập rút dự toán lương, bảo hiểm từ QLCB.VN.

R35.2_ketnoiqlcb_03

hoặc vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán\Lập rút dự toán lương, bảo hiểm... từ QLCB.VN.

R35.2_ketnoiqlcb_04

2. Tại bước 1: Lấy dữ liệu:

Kỳ lương tháng: kỳ lương tháng hiện tại.

Nhấn Lấy dữ liệu => Phần mềm lấy sang Mimosa thông tin Phòng/ban, Loại hợp đồng, Tổng hệ số (Tỷ lệ), Tổng số tiền, Số rút trả lương theo lương ngạch bậc, phụ cấp. Đồng thời tự động hạch toán Tiểu mục cho từng lương ngạch bậc, phụ cấp.

R35.2_ketnoiqlcb_05

1. Trên Mimosa, lọc cột Loại hợp đồng cần đối chiếu với QLCB.

R35.2_ketnoiqlcb_05_2

2. Trên QLCB, mở bảng lương lên. Nhấn In, chọn Mẫu in bảng lương 03.

3. Tại bảng lương trên QLCB, đối chiếu theo nhóm Loại cán bộ, công chức, viên chức với Loại hợp đồng trên Mimosa.

Sau khi thấy bảng lương trên QLCB khớp với Mimosa, nhấn Tiếp tục.

3. Tại bước 2: Xác định MLNS:

Phần mềm mặc định Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng và tự động phân bổ nguồn theo mức lương cơ sở.

Nếu đơn vị có nhu cầu phân bổ theo từng nguồn thì nhấn Bấm vào đây để thêm mới, sau đó chọn Nguồn, nhập Mức lương phân bổ cho nguồn đó.

Xác định chương, khoản (Nguồn, Chương, Khoản được lấy tại Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định): có thể sửa lại nếu muốn.

R35.2_ketnoiqlcb_07

Nhấn Tiếp tục.

4. Tại bước 3: Xác nhận và lập.

Anh/chị có thể tùy chọn lập giấy rút Gộp thành 1 chứng từ hoặc Mỗi nguồn là 1 chứng từ.

R35.2_ketnoiqlcb_08

Nhấn Thực hiện.

5. Phần mềm tự động sinh giấy rút dự toán lương và giấy rút dự toán bảo hiểm.

R35.2_ketnoiqlcb_09

6. Nhấn Đối chiếu dữ liệu => phần mềm tải về file excel Lập rút dự toán từ QLCB.VN phục vụ việc lưu trữ và đối chiếu dữ liệu.

7. Mở các giấy rút lương, bảo hiểm để chuyển khoản trả lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí lương, bảo hiểm.

R35.2_ketnoiqlcb_11

hmtoggle_plus1Bước 3: Chuyển khoản trả lương, hạch toán chi phí lương

1. Mở giấy rút dự toán chuyển khoản lương lên, nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương.

R35.2_ketnoiqlcb_12

2. Phần mềm sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương.

R35.2_ketnoiqlcb_13

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương.

R35.2_ketnoiqlcb_14

5. Phần mềm sinh chứng từ hạch toán chi phí lương từ chứng từ Chuyển khoản trả lương.

R35.2_ketnoiqlcb_15

6. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Bước 4: Chuyển khoản trả bảo hiểm, hạch toán chi phí bảo hiểm

1. Mở giấy rút dự toán chuyển khoản bảo hiểm lên, nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm.

R35.2_ketnoiqlcb_16

2. Phần mềm sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm.

R35.2_ketnoiqlcb_17

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm.

R35.2_ketnoiqlcb_18

5. Phần mềm sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm từ chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm.

R35.2_ketnoiqlcb_19

6. Nhấn Cất.