Kế toán muốn dễ dàng phân biệt được TSCĐ ghi tăng trong kỳ và TSCĐ đã phát sinh từ các năm trước để giảm thời gian chỉnh sửa lại dữ liệu TSCĐ khi bị sai sót

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Kế toán muốn dễ dàng phân biệt được TSCĐ ghi tăng trong kỳ và TSCĐ đã phát sinh từ các năm trước để giảm thời gian chỉnh sửa lại dữ liệu TSCĐ khi bị sai sót

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán dễ dàng phân biệt được TSCĐ ghi tăng trong kỳ và TSCĐ đã phát sinh từ các năm trước để giảm thời gian chỉnh sửa lại dữ liệu TSCĐ khi bị sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, với các dữ liệu liên năm có sai sót TSCĐ ở năm cũ, phần mềm chưa đáp ứng tiện ích nhập khẩu đè dữ liệu TSCĐ đầu năm nên kế toán phải xóa bỏ toàn bộ TSCĐ cũ đi để nhập khẩu lại. Tuy nhiên do nhìn vào Danh mục TSCĐ thì không phân biệt được đâu là TSCĐ cũ, đâu là TSCĐ mới phát sinh năm 2019 nên kế toán đang phải thực hiện qua rất nhiều bước và rất mất thời gian.

Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung hiển thị thêm cột Ngày ghi tăng trên danh mục TSCĐ để kế toán dễ dàng phân biệt được TSCĐ ghi tăng trong kỳ và TSCĐ đã phát sinh từ các năm trước.

R35.11_TSCDsai_01