Kế toán muốn Báo cáo chênh lệch thu chi hoạt động phản ánh đúng nghiệp vụ thanh toán các khoản phải nộp NSNN để hiển thị đúng số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Kế toán muốn Báo cáo chênh lệch thu chi hoạt động phản ánh đúng nghiệp vụ thanh toán các khoản phải nộp NSNN để hiển thị đúng số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán phản ánh đúng các nghiệp vụ thanh toán các khoản phải nộp NSNN trên Báo cáo chênh lệch thu chi theo hoạt động để hiển thị đúng số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, Báo cáo chênh lệch thu chi theo hoạt động đang chưa phản ánh đúng số liệu thực tế phát sinh của các chỉ tiêu trên báo cáo trong trường hợp có phát sinh các nghiệp vụ thanh toán các khoản phải nộp NSNN.

Kể từ phiên bản R35, chương trình cập nhật lại cách lấy số liệu Báo cáo chênh lệch thu chi theo hoạt động để phản ánh đúng các nghiệp vụ thanh toán các khoản phải nộp NSNN.

o Ví dụ đơn vị xác định số thuế phải nộp Nợ TK 6428/Có TK 3337: 1.500.000 đồng (thuộc Nguồn khác).

R35.9_BC chenh lech thu chi_01

oVào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo chênh lệch thu, chi theo hoạt động SXKD, dịch vụ.

R35.9_BC chenh lech thu chi_02