Khi tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ, kế toán muốn dễ dàng nhận biết được tiện ích Tính giá xuất kho theo từng kho để tính giá VTHH xuất kho chính xác và lên đúng số liệu báo cáo tồn kho

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Khi tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ, kế toán muốn dễ dàng nhận biết được tiện ích Tính giá xuất kho theo từng kho để tính giá VTHH xuất kho chính xác và lên đúng số liệu báo cáo tồn kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ, kế toán có thể dễ dàng nhận biết được tiện ích Tính giá xuất kho theo từng kho để tính giá VTHH xuất kho chính xác và lên đúng số liệu trên Báo cáo tồn kho.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, với các đơn vị có theo dõi hàng tồn kho ở nhiều kho khác nhau và tính giá theo phương pháp Bình quân cuối kỳ thì khi xem Báo cáo tồn kho theo từng kho, phát hiện có nhiều vật tư có số lượng tồn kho = 0, nhưng giá trị tồn kho lại khác 0. Hiện tại, tùy chọn Tính giá xuất kho theo từng kho đang tại Hệ thống/Tùy chọn/Nghiệp vụ/Quản lý kho nên có nhiều người dùng không biết đến tùy chọn này

Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn Tính giá xuất kho theo từng kho khi Tính giá xuất kho tại phân hệ Vật tư hàng hóa.

R35.4_Tinhgia_01