Đối với các TSCĐ được hình thành từ nguồn ngân sách không tự chủ, kế toán muốn nhanh chóng hạch toán đúng bút toán kép của nghiệp vụ hao mòn TSCĐ (Nợ TK 33611/Có TK 5112)

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Đối với các TSCĐ được hình thành từ nguồn ngân sách không tự chủ, kế toán muốn nhanh chóng hạch toán đúng bút toán kép của nghiệp vụ hao mòn TSCĐ (Nợ TK 33611/Có TK 5112)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đối với các TSCĐ được hình thành từ nguồn ngân sách không tự chủ, khi tính hao mòn thì phần mềm mặc định bút toán kép Nợ TK 36611/Có TK 5112 để giảm thiểu thời gian thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, với các TSCĐ được hình thành từ nguồn ngân sách không tự chủ thì khi tính hao mòn, phần mềm sẽ mặc định là Nợ TK 36611/Có TK 5111 nên kế toán đang phải sửa thủ công thành Nợ TK 36611/Có TK 5112.

Kể từ phiên bản R35, với các TSCĐ được hình thành từ nguồn ngân sách không tự chủ thì khi tính hao mòn, phần mềm sẽ mặc định bút toán kép là Nợ TK 36611/Có TK 5112.

o Vào phân hệ Tài sản cố định\Tính hao mòn.

R35.8_TSCD_01