Sau khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn phản ánh đúng số dư đầu năm của các TK dự toán trên TK năm trước để nhanh chóng quyết toán số dư đầu năm trên phần mềm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Sau khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn phản ánh đúng số dư đầu năm của các TK dự toán trên TK năm trước để nhanh chóng quyết toán số dư đầu năm trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được có tài khoản nào chưa được kết chuyển số dư cuối năm và tự động kết chuyển để nhanh chóng quyết toán được số dư đầu năm trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, khi tạo mới từ dữ liệu năm trước phần mềm chưa có cảnh báo về việc đơn vị phải kết chuyển số dư cuối năm hoặc cũng chưa có tiện ích hỗ trợ việc chuyển đổi số dư đầu năm ở các TK dự toán năm nay sang số dư đầu năm của các TK dự toán năm trước, dẫn đến các đơn vị phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ.

Kể từ phiên bản R35, khi tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước, chương trình kiểm tra và thông báo tự động kết chuyển nếu có tài khoản chưa được kết chuyển số dư cuối năm. Cụ thể như sau:

o Khi tạo dữ liệu mới từ năm trước, tại bước 7. Xác nhận các lựa chọn, nhấn Thực hiện để phần mềm kiểm tra xem có tài khoản chưa thực hiện kết chuyển số dư cuối năm hay không.

o Nếu có tài khoản chưa thực hiện kết chuyển thì phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn Có để phần mềm tự động kết chuyển số dư TK năm nay sang số dư TK năm trước.

R35.7_taoDLKT_01

oSau khi đăng nhập vào dữ liệu tạo mới từ năm trước, thì số dư TK năm nay đã được tự động chuyển về số dư của TK năm trước.

R35.7_taoDLKT_02