R30

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R30

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R30 (Phát hành ngày 19/06/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Kế toán muốn thực hiện nghiệp vụ xóa hóa đơn sai và lập hóa đơn thay thế

2.Kế toán muốn lập được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm đầy đủ các hóa đơn bán hàng đã lập

3.Kế toán muốn gửi báo cáo S05-Bảng cân đối phát sinh theo từng nguồn, khoản để tổng hợp lại tại đơn vị cấp trên theo yêu cầu

4.Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT phần II có chia cột NSNN hình thành kinh phí thường xuyên và không thường xuyên để theo dõi và gửi lên cấp trên tổng hợp (SLĐ Khánh Hòa)

5.Kế toán muốn xuất khẩu được mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm ra định dạng Word để nhanh chóng lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn

6.Trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được GPSD mới để tiếp tục sử dụng phần mềm

7.Khi lập hóa đơn đồng thời với chứng từ bán hàng, kế toán muốn chọn đúng hình thức thanh toán để lập hóa đơn nhanh hơn

8.Trường hợp khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Desktop sau đó chuyển sang phát hành hóa đơn điện tử trên Mimosa, kế toán muốn xem được hóa đơn đã phát hành để kiểm tra lại hóa đơn

9.Kế toán muốn in được sổ chi tiết chi phí hoạt động dịch vụ cung cấp theo từng hoạt động và từng nội dung chi

10.Kế toán muốn xuất khẩu được các báo cáo tài chính theo TT 107 để nộp báo cáo cho kho bạc quản lý trực tiếp thông qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định