Trường hợp khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Desktop sau đó chuyển sang phát hành hóa đơn điện tử trên Mimosa, kế toán muốn xem được hóa đơn đã phát hành để kiểm tra lại hóa đơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Trường hợp khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Desktop sau đó chuyển sang phát hành hóa đơn điện tử trên Mimosa, kế toán muốn xem được hóa đơn đã phát hành để kiểm tra lại hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trong trường hợp khởi tạo mẫu hóa đơn, thông báo phát hành trên meInvoice Desktop và phát hành hóa đơn trên Mimosa, kế toán có thể xem được nội dung của hóa đơn đã phát hành để nhanh chóng tra cứu được các thông tin đã xuất hóa đơn cho khách hàng khi có nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, trường hợp khởi tạo mẫu hóa đơn, thông báo phát hành trên meInvoice Desktop và phát hành hóa đơn trên Mimosa, kế toán có thể xem được hóa đơn đã phát hành, cụ thể như sau:

o Bước 1: Đăng nhập vào meInvoice Desktop, thực hiện Khởi tạo mẫu hóa đơn Thông báo phát hành hóa đơn.

Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn và thông báo phát hành trên meInvoice Desktop tại đây

o Bước 2: Lập hóa đơn trên Mimosa.

Xem các bước hướng dẫn lập hóa đơn điện tử tại đây

R30_8_meinvoice_03

Kế toán có thể xem hóa đơn ngay sau khi lập hóa đơn bằng cách nhấn Xem hóa đơn. Phần mềm sẽ hiển thị hóa đơn dưới dạng file PDF.

R30_8_meinvoice_04

o Bước 3: Phát hành hóa đơn trên Mimosa

Xem các bước hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử tại đây

R30_8_meinvoice_05

Sau khi phát hành hóa đơn xong, có thể xem hóa đơn bằng cách nhấn Xem hóa đơn trên màn hình Hóa đơn hoặc màn hình Danh sách hóa đơn. Phần mềm sẽ hiển thị hóa đơn dưới dạng file PDF.

R30_8_meinvoice_04