Kế toán muốn thực hiện nghiệp vụ xóa hóa đơn sai và lập hóa đơn thay thế

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Kế toán muốn thực hiện nghiệp vụ xóa hóa đơn sai và lập hóa đơn thay thế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi phát hiện hóa đơn đã phát hành bị sai sót thông tin như: tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, tên hàng hóa, số lượng hàng hóa..., kế toán có thể xóa bỏ được hóa đơn sai và lập hóa đơn thay thế theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, phần mềm bổ sung chức năng xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế trong trường hợp hóa đơn đã gửi cho khách hàng sau đó phát hiện ra sai sót.

Cụ thể như sau:

Khi phát hiện hóa đơn sai sót kế toán thực hiện tuần tự các bước như sau:

o Xóa hóa đơn:

   Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Xử lý hóa đơn\Xóa hóa đơn hoặc vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn\Xử lý hóa đơn\Xóa hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Xóa hóa đơn tại đây.

4. Xoa hoa don_05

oLập hóa đơn thay thế

  Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn Thêm\Hóa đơn thay thế.

11. Lap HD thay the_03

Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Lập hóa đơn thay thế tại đây.