R30.1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R30.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R30.1 (Phát hành ngày 25/06/2019)

Kế toán muốn cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14 để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo đúng quy định mới

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mục đích

Trong kỳ họp thứ 6 ngày 09/11/2018 quốc hội đã thông qua Nghị quyết 70/2018/QH14, trong đó thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng thêm 100.000 đồng/tháng). Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Vì vậy, kể từ phiên bản R30.1, phần mềm giúp kế toán cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14 để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo đúng quy định mới.

2. Chi tiết thay đổi

Với dữ liệu kế toán đang sử dụng hoặc dữ liệu tạo mới từ phiên bản R30 trở về trước hay dữ liệu được nâng cấp từ phần mềm Mimosa Mimosa.NET 2017/2014 lên MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R30.1 thì phần mềm vẫn giữ mức lương tối thiểu là 1.390.000 đồng. Kế toán thực hiện sửa lại mức lương cơ bản theo Nghị quyết 70/2018/QH14 là 1.490.000 đồng như sau:

1. Vào phân hệ Tiền lương\Quy định lương, thuế bảo hiểm.

2. Tại phần Mức lương tối thiểu, nhập lại mức lương mới là 1.490.000 đồng.

R30.1_01

3. Nhấn Đồng ý.

Với dữ liệu kế toán được tạo mới, dữ liệu mẫu được tạo kể từ phiên bản R30.1 trở đi thì phần mềm tự động cập nhật lại mức lương tối thiểu theo Nghị quyết 70/2018/QH14 tại phân hệ Tiền lương\Quy định lương, thuế bảo hiểm là 1.490.000 đồng.

R30.1_01

Khi Lập bảng lương trên phần mềm, chương trình sẽ căn cứ vào mức lương tối thiểu, các nghiệp vụ như tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm; thu nhập không thường xuyên... để tính lương:

R30.1_02

Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Có lập bảng lương trên phần mềm tại đây.