Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT phần II có chia cột NSNN hình thành kinh phí thường xuyên và không thường xuyên để theo dõi và gửi lên cấp trên tổng hợp (SLĐ Khánh Hòa)

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT phần II có chia cột NSNN hình thành kinh phí thường xuyên và không thường xuyên để theo dõi và gửi lên cấp trên tổng hợp (SLĐ Khánh Hòa)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán muốn lập được báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT phần II theo đặc thù SLĐ Khánh Hòa để nộp cho đơn vị cấp trên tổng hợp theo yêu cầu của Sở tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, khi xuất khẩu báo cáo F01-01/BCQT và F01-02/BCQT Phần II, phần mềm tách riêng cột Kinh phí thường xuyên và Kinh phí không thường xuyên  theo đặc thù SLĐ Khánh Hòa để nộp cho đơn vị cấp trên tổng hợp theo yêu cầu.

R30_4_01

Xem hướng dẫn chi tiết xuất khẩu báo cáo tài chính tại đây.