Kế toán muốn in được sổ chi tiết chi phí hoạt động dịch vụ cung cấp theo từng hoạt động và từng nội dung chi

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Kế toán muốn in được sổ chi tiết chi phí hoạt động dịch vụ cung cấp theo từng hoạt động và từng nội dung chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu Kế toán lập sổ chi tiết chi phí phát sinh theo từng hoạt động và từng nội dung chi để báo cáo theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị và các đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R30, trên Sổ S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không cho phép chọn theo hoạt động và bị giới hạn tài khoản (chỉ cho chọn các TK 154, 241), không chọn in được các TK chi phí khác. VD: TK 632, 642 cho nên không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm bổ sung in sổ S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư XDCB) theo TK chi phí như TK 632, 642...v.v và theo Loại hoạt động.

o Để theo dõi chi tiết chi phí theo từng hoạt động thì các TK phải chi tiết theo hoạt đông. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản tích chọn các tài khoản 642x, 632 chi tiết theo hoạt động như sau:

R30_9_so chi phi_01

o Ví dụ đơn vị phát sinh các nghiệp trong tháng 8 như sau:

- Tháng 8, đơn vị thanh toán các khoản chi như sau: 3 máy lọc nước, số tiền: 45.000.000 đồng; Thanh toán tiền điện: 3.000.000 đồng, tiền nước: 2.000.000 đồng; Hoạt động là Phục vụ hoạt động thu phí.

R30_9_so chi phi_03

o Để in báo cáo:

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư XDCB).

Chọn TK, Loại hoạt động.

R30_9_so chi phi_04

oNhấn Đồng ý. Phần mềm in báo cáo theo TKLoại hoạt động đã chọn ở tham số báo cáo.

R30_9_so chi phi_05