Kế toán muốn xuất khẩu được các báo cáo tài chính theo TT 107 để nộp báo cáo cho kho bạc quản lý trực tiếp thông qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Kế toán muốn xuất khẩu được các báo cáo tài chính theo TT 107 để nộp báo cáo cho kho bạc quản lý trực tiếp thông qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán muốn xuất khẩu được các báo cáo tài chính (TT 107/2018/TT-BTC) để nộp báo cáo cho kho bạc địa phương qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Theo quy định của Thông tư 133/2018/TT-BTC thì các đơn vị dự toán không có đơn vị dự toán cấp 1 sẽ phải gửi báo cáo tài chính (mẫu TT 107/2018/TT-BTC) cho Kho bạc quản lý trực tiếp để phục vụ nhu cầu tổng hợp BCTC nhà nước.

Báo cáo tài chính xuất ra sẽ nộp qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn từ ngày 10/06/2019.

Để xuất khẩu báo cáo gửi KBNN, thực hiện như sau:

1. Chọn menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

R30_10_XK_BCKBNN_01

2. Khai báo các thông tin xuất khẩu báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước:

R30_10_XK_BCKBNN_2

Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước.

Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Tên đơn vị, Ngày lập BC, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát.

Chọn Nơi lưu tệp.

Dữ liệu sau khi nhập xong như sau:

R30_10_XK_BCKBNN_3

3.Nhấn Xuất khẩu.

4.Phần mềm hiển thị thông báo Hoàn thành xuất khẩu dữ liệu. Nhấn để mở thư mục chứa file xuất khẩu, nhấn Không để không mở thư mục chứa file xuất khẩu ngay.

R30_10_XK_BCKBNN_4

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây