Khi lập hóa đơn đồng thời với chứng từ bán hàng, kế toán muốn chọn đúng hình thức thanh toán để lập hóa đơn nhanh hơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Khi lập hóa đơn đồng thời với chứng từ bán hàng, kế toán muốn chọn đúng hình thức thanh toán để lập hóa đơn nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi lập kèm hóa đơn trên chứng từ bán hàng, kế toán có thể tùy chỉnh được thông tin hình thức thanh toán để đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn thông tin Hình thức thanh toán, cụ thể như sau:

o  Trên chứng từ bán hàng, phần mềm mặc định Hình thức thanh toán như sau:

- Bán hàng, bán TSCĐ thu tiền mặt --> Mặc định là TM

- Bán hàng, bán TSCĐ thu tiền gửi --> Mặc định là CK

- Bán hàng, bán TSCĐ chưa thu tiền --> Mặc định là TM/CK

R30_7_hinh thuc thanh toan_01

o Nhấn In để in hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị. Phần mềm hiển thị Hình thức thanh toán trên hóa đơn.

R30_7_hinh thuc thanh toan_04

oVới các chứng từ bán hàng được lập từ phiên bản R29 trở về trước thì khi nâng cấp lên phiên bản R30, hình thức hóa đơn sẽ được để trống.

Nếu đơn vị không kết nối với Hóa đơn điện tử meInvoice.vn thì có thể vào chứng từ bán hàng và sửa lại Hình thức thanh toán.

Nếu đơn vị kết nối với Hóa đơn điện tử meInvoice.vn thì anh/chị không thể chọn lại được Hình thức thanh toán.