Kế toán muốn gửi báo cáo S05-Bảng cân đối phát sinh theo từng nguồn, khoản để tổng hợp tại đơn vị cấp trên theo yêu cầu

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Kế toán muốn gửi báo cáo S05-Bảng cân đối phát sinh theo từng nguồn, khoản để tổng hợp tại đơn vị cấp trên theo yêu cầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán gửi được báo cáo S05-H: Bảng cân đối phát sinh theo từng nguồn, khoản để gửi lên cho đơn vị cấp trên phục vụ cho nhu cầu tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, khi xuất khẩu S05-H: Bảng cân đối phát sinh, phần mềm sẽ xuất khẩu ra file .xml có thông tin Nguồn, Khoản để gửi lên cho đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo.

Xem hướng dẫn chi tiết xuất khẩu báo cáo tài chính tại đây.

R30_3_S05_01

Nhấn Đồng ý.