Trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được GPSD mới để tiếp tục sử dụng phần mềm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được GPSD mới để tiếp tục sử dụng phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhanh chóng cập nhật được GPSD mới để tiếp tục sử dụng phần mềm trong trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, khi GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn sử dụng mà đã được cấp GPSD mới (được MISA cấp trên MISA Cloud Center) thì khi đăng nhập vào Mimosa sẽ hiển thị thông báo như sau:

R30_6_Co_GPSD_moi

Anh/chị Kiểm tra lại các thông tin GPSD mới để phần mềm tự động áp dụng GPSD.

oNếu thông tin trên GPSD đã chính xác rồi thì nhấn Xác nhận thông tin GPSD để phần mềm tự động áp dụng GPSD => Phần mềm hiển thị thông báo Áp dụng GPSD thành công và thông tin chi tiết của GPSD.

R30_6_Xac_Nhan_TC

Phần mềm sẽ tự động cập nhật GPSD tại Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký GPSD.

R30_6_Thong_Tin_GPSD_cap_nhat

oNếu thông tin trên GPSD bị sai thì nhấn Sai thông tin GPSD thì nhấn Sai thông tin GPSD => phần mềm sẽ hiển thị thông báo không tự tìm được GPSD phù hợp.

Lúc này, anh/chị nhấn Đóng, trên phần mềm Mimosa, nhấn Trợ giúp\MISA Cloud Center để đăng nhập vào MISA Cloud Center.

Sau đó, thực hiện tải GPSD sử dụng về máy tính và cài đặt vào Mimosa.

R30_6_Nhan_Sai_Thong_Tin_GPSD