Kế toán muốn lập được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm đầy đủ các hóa đơn bán hàng đã lập

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Kế toán muốn lập được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm đầy đủ các hóa đơn bán hàng đã lập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán có thể lập được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo đúng thực tế phát sinh để nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R30, khi chưa có phân hệ Hóa đơn thì phần mềm đang lấy các thông tin khai báo trên tab Thuế của các chứng từ lên bảng kê hàng hóa là từ Thu tiền mặt, thu tiền gửi, chứng từ nghiệp vụ khác và chứng từ bán hàng.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm sẽ lấy lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra dựa vào các thông tin hóa đơn trên các chứng từ. Cụ thể như sau:

o Bước 1: Lập chứng từ có thông tin hóa đơn.

Lưu ý: Cần phải khai báo đầy đủ các thông tin hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn.

Có thể khai báo thông tin hóa đơn tại các màn hình:

- Hóa đơn (Xem hướng dẫn thao tác lập hóa đơn trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử tại đây, trường hợp có sử dụng hóa đơn điện tử tại đây).

- Phiếu thu

- Thu tiền gửi

- Phiếu chi

- Chi tiền gửi

- Chứng từ nghiệp vụ khác

- Hàng bán trả lại

Ví dụ trên Hóa đơn:

R30_2_bang ke hh_01

oBước 2: Lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Vào phân hệ Thuế\Lập bảng kê bán ra.

Chọn kỳ lập bảng kê.

Tích chọn các dòng chứng từ lấy lên bảng kê bán ra.

Với các hóa đơn đã bị xóa thì vẫn sẽ được kê trên bảng kê bán ra với thông tin Doanh số bán và thuế GTGT = 0. Có thể nhấn vào dòng chứng từ để xem chi tiết hóa đơn.

Nhấn Cất.

R30_2_bang ke hh_02

Nhấn In để in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

R30_2_bang ke hh_03