Kế toán muốn xuất khẩu được mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm ra định dạng Word để nhanh chóng lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R30 >

Kế toán muốn xuất khẩu được mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm ra định dạng Word để nhanh chóng lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép kế toán xuất khẩu được mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm ra định dạng file Word để nhanh chóng lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn theo quy định

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, sau khi khởi tạo mẫu hóa đơn, phần mềm cho phép xuất khẩu mẫu hóa đơn ra định dạng file Word, cụ thể như sau:

o Trên mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu.

o Nhấn Xuất khẩu\Microsoft Word File.

R30_5_XK_mau hoa don_01

o Phần mềm sẽ tải về file mẫu hóa đơn, mặc định tên là "Hoa_don_mau.doc". Nhấn để mở file ngay, nhấn Không để đóng thông báo và không mở file ngay.

R30_5_XK_mau hoa don_02

o Mẫu hóa đơn có dạng file .doc sẽ được tải về như sau:

R30_5_XK_mau hoa don_03

Lưu ý: Trường hợp anh/chị đang mở file xuất khẩu và thực hiện xuất khẩu 1 file khác trùng tên thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo không xuất khẩu được do tệp dữ liệu có thể đang được sử dụng bởi 1 chương trình khác. Anh/chị cần phải đặt lại tên khác hoặc tắt file đang mở trước khi thực hiện xuất khẩu.