4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN >

4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nếu phát hiện các điểm nghi ngờ về số liệu kế toán của các danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán thì chương trình sẽ chỉ ra các điểm chênh lệch để kế toán kiểm tra và chỉnh sửa:

4.2.1. Các chứng từ hạch toán tăng/giảm hoặc trích khấu hao/hao mòn TSCĐ nhưng không hạch toán trên phân hệ TSCĐ nên không hiển thị trên Sổ TSCĐ

4.2.2. Danh sách tài sản đã ghi tăng trên QLTS.VN nhưng quên chưa hạch toán tăng tài sản nên không hiển thị trên Sổ cái

4.2.3. Chứng từ ghi tăng tài sản có số tiền khác với số tiền nguyên giá đã ghi tăng trên TSCĐ, có thể dẫn đến lệch Sổ cái và Sổ Tài sản cố định

4.2.4. Danh sách tài sản đã đánh giá lại trên TSCĐ nhưng quên chưa hạch toán nên không hiển thị trên Sổ cái

4.2.5. Chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền chênh lệch nguyên giá hoặc hao mòn/khấu hao lũy kế trên chứng từ đánh giá lại trên QLTS.VN dẫn đến sai lệch về số liệu giữa Sổ cái và Sổ TSCĐ

4.2.6. Các chứng từ tính khấu hao tài sản cố định chưa được hạch toán trên Mimosa

4.2.7. Các chứng từ tính khấu hao tài sản cố định hạch toán trên Mimosa khác với số khấu hao trên QLTS

4.2.8. Các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định chưa được hạch toán trên Mimosa

4.2.9. Các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định hạch toán trên Mimosa khác với số hao mòn trên QLTS

4.2.10. Danh sách tài sản đã ghi giảm trên QLTS.VN nhưng quên chưa hạch toán ghi giảm tài sản nên không hiển thị trên Sổ cái

4.2.11. Chứng từ ghi giảm tài sản cố định có số tiền hạch toán khác với số tiền nguyên giá đã ghi giảm trên QLTS, có thể dẫn đến lệch Sổ cái và Sổ tài sản cố định