4.2.3. Chứng từ ghi tăng tài sản có số tiền khác với số tiền nguyên giá đã ghi tăng trên TSCĐ, có thể dẫn đến lệch Sổ cái và Sổ Tài sản cố định

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.3. Chứng từ ghi tăng tài sản có số tiền khác với số tiền nguyên giá đã ghi tăng trên TSCĐ, có thể dẫn đến lệch Sổ cái và Sổ Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các tài sản cố định ghi tăng có số tiền khác với nguyên giá thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.3 như sau:

qlts_4.2.3_sotienghitang_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa. Sửa lại số tiền nguyên giá cho đúng với số tiền trên QLTS.

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để cập nhật số tiền vào bút toán đồng thời.

4. Nhấn Cất.

qlts_4.2.3_sotienghitang_02