4.2.4. Danh sách tài sản đã đánh giá lại trên TSCĐ nhưng quên chưa hạch toán nên không hiển thị trên Sổ cái

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.4. Danh sách tài sản đã đánh giá lại trên TSCĐ nhưng quên chưa hạch toán nên không hiển thị trên Sổ cái

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các tài sản cố định đã đánh giá lại trên phần mềm QLTS.VN nhưng quên chưa hạch toán trên Mimosa nên không hiển thị trên Sổ cái thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.4 như sau:

qlts_4.2.4_danhgialai_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Vào phân hệ Tài sản cố định. Nhấn Thêm\Đánh giá lại tài sản.

2. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản đánh giá lại từ QLTS.VN.

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ đã đánh giá lại trên phần mềm QLTS.VN.

Nhấn Thực hiện.

qlts_4.2.4_danhgialai_02

Xem thêm hướng dẫn ghi tăng TSCĐ tại đây