4.2.5. Chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền chênh lệch nguyên giá hoặc hao mòn/khấu hao lũy kế trên chứng từ đánh giá lại trên QLTS.VN dẫn đến sai lệch về số liệu giữa Sổ cái và Sổ TSCĐ

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.5. Chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền chênh lệch nguyên giá hoặc hao mòn/khấu hao lũy kế trên chứng từ đánh giá lại trên QLTS.VN dẫn đến sai lệch về số liệu giữa Sổ cái và Sổ TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các tài sản cố định đánh giá lại trên Mimosa có số tiền khác với số tiền đánh giá lại hoặc hao mòn/khấu hao lũy kế trên QLTS.VN thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.5 như sau:

qlts_4.2.5_sotienDGL_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa. Sửa lại số tiền nguyên giá cho đúng với số tiền đánh giá lại trên QLTS.

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để cập nhật số tiền vào bút toán đồng thời (nếu có).

qlts_4.2.5_sotienDGL_02

4. Nhấn Cất.