4.2.8. Các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định chưa được hạch toán trên Mimosa

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.8. Các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định chưa được hạch toán trên Mimosa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các tài sản cố định đã được tính hao mòn trên phần mềm QLTS.VN nhưng quên chưa hạch toán trên Mimosa thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.8 như sau:

qlts_4.2.8_HM_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Vào phân hệ Tài sản cố định. Nhấn Thêm\Tính hao mòn.

2. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản tính hao mòn từ QLTS.VN.

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ đã tính hao mòn trên phần mềm QLTS.VN.

Nhấn Thực hiện.

qlts_4.2.8_HM_02

Xem thêm hướng dẫn tính hao mòn TSCĐ tại đây